DESETI PRSTY Mapa webu

Psaní všemi deseti

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PRO STÁTNÍ ZKOUŠKY Z PSANÍ NA KLÁVESNICI, ZPRACOVÁNÍ TEXTU NA POČÍTAČI, TĚSNOPISU A STENOTYPISTIKY

ČÁST Č.1 ČÁST Č.2 ČÁST Č.3 ČÁST Č.4 ČÁST Č.5

II. STÁTNÍ ZKOUŠKY Z PSANÍ NA KLÁVESNICI

Čl. 1 Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici

1. Státní zkouškou z kancelářského psaní na klávesnici prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti
a) psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň 99,5procentní přesností,
b) upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

2. Státní zkouška se skládá
a) z opisu z předloženého textu,
b) z normalizovaného vypracování dvou různých obchodních písemností podle zadaných dispozic.

3. Na rychlopisnou část státní zkoušky má uchazeč dobu 10 minut, na korespondenční část státní zkoušky dobu 90 minut.

Čl. 2 Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici zvýšenou rychlostí

1. Státní zkouškou z kancelářského psaní na klávesnici zvýšenou rychlostí prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v náročnější administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti
a) psát rychlostí alespoň 300 čistých úhozů za minutu a alespoň 99,5procentní přesností,
b) upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

2. Státní zkouška se skládá
a) ze dvou desetiminutových opisů dvou různých předložených textů,
b) z normalizovaného vypracování dvou různých obchodních písemností podle zadaných dispozic v časovém limitu 90 minut; uchazečům, kteří předloží Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici, se tato část státní zkoušky promíjí.

Čl. 3 Mistrovská státní zkouška z psaní na klávesnici

1. Mistrovskou státní zkouškou z psaní na klávesnici prokazuje uchazeč schopnost optimálně používat klávesnici v administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 400 čistých úhozů za minutu a alespoň 99,5procentní přesností.

2. Státní zkouška se skládá ze dvou dvacetiminutových opisů dvou různých předložených textů.

III. STÁTNÍ ZKOUŠKA ZE ZPRACOVÁNÍ TEXTU NA POČÍTAČI

1. Státní zkouškou ze zpracování textu na počítači prokazuje uchazeč schopnost efektivně využívat výpočetní techniku v kancelářské praxi, a to ověřením dovednosti
a) provádět základní operace v textovém editoru,
b) správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru předložený text,
c) orientovat se v gramatice spisovné češtiny,
d) psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu.

2. Státní zkouška se skládá
a) z korektury textu,
b) z opisu textu se současným prováděním korektur,
c) z ověření znalosti české gramatiky,
d) z rychlostního opisu.
3. Na splnění všech úkolů státní zkoušky má uchazeč dobu 30 minut.

IV. STÁTNÍ ZKOUŠKY Z TĚSNOPISU

Čl. 1 Státní zkouška z kancelářského těsnopisu

1. Státní zkouškou z kancelářského těsnopisu prokazuje uchazeč schopnost používat těsnopis jako účinný prostředek zefektivnění běžné administrativní a korespondenční práce, a to ověřením dovednosti těsnopisně zapsat a do obyčejného písma obsahově úplně a jazykově správně převést diktát rychlostí do 70 slov za minutu.

2. Státní zkouška se skládá ze dvou šestiminutových diktátů, z nichž první je všeobecného rázu, druhý odborného rázu.

3. Na převod každého diktátu má uchazeč dobu 60 minut.

Čl. 2 Státní zkouška z kancelářského těsnopisu se zvýšenou rychlostí

1. Státní zkouškou z kancelářského těsnopisu se zvýšenou rychlostí prokazuje uchazeč schopnost používat těsnopis jako účinný prostředek zefektivnění náročnější administrativní, korespondenční, popř. sekretářské praxe, a to ověřením dovednosti těsnopisně zapsat a do obyčejného písma obsahově úplně a jazykově správně převést diktát diktovaný do 80, 90 nebo 100 slov za minutu.

2. Státní zkouška se skládá ze dvou šestiminutových diktátů, z nichž první je všeobecného rázu, druhý odborného rázu.

3. Na převod každého diktátu do 80 slov za minutu má uchazeč dobu 70 minut, do 90 slov dobu 80 minut a do 100 slov dobu 90 minut.

Čl. 3 Státní zkouška z komorního těsnopisu

1. Státní zkouškou z komorního těsnopisu prokazuje uchazeč schopnost používat těsnopis v komorní stenografické praxi (parlamentní nebo jiné), a to ověřením dovednosti těsnopisně zapsat a do obyčejného písma obsahově úplně a jazykově správně převést obsahově náročný diktát diktovaný rychlostí do 110 slov za minutu.

2. Státní zkouška se skládá ze dvou šestiminutových diktátů diktovaných rychlostí do 110 slov za minutu, z nichž první je všeobecného rázu, druhý odborného rázu.

3. Na převod každého diktátu má uchazeč dobu 110 minut.

V. STÁTNÍ ZKOUŠKA ZE STENOTYPISTIKY

1. Státní zkouškou ze stenotypistiky prokazuje uchazeč schopnost používat účinně těsnopis a psaní na klávesnici v administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti
a) těsnopisně zapsat a věcně a jazykově správně převést na klávesnici počítače nebo psacího stroje pětiminutový diktát diktovaný rychlostí do 70 slov za minutu,
b) v normalizované úpravě vypracovat alespoň dvě různé obchodní písemnosti podle těsnopisně zapsaných dispozic.

2. Státní zkouška se skládá
a) z pětiminutového těsnopisného diktátu z oblasti podnikatelské praxe,
b) z jeho převodu na klávesnici počítače nebo psacího stroje,
c) z vypracování dvou různých obchodních písemností podle těsnopisně zadané dispozice.

3. Na převod těsnopisného diktátu má uchazeč dobu maximálně 25 minut, na vypracování obchodních písemností dobu 90 minut.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušuje se platnost Směrnice pro státní zkoušky z těsnopisu, z psaní na stroji, ze stenotypistiky, z obchodní korespondence a ze sekretářských prací, zn. SM 813/92 ze dne 7. dubna 1992.

Tato směrnice nabývá účinnost dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT.

JUDr. Petra Buzková v. r.

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


   MAPA WEBU

   ÚVODNÍ STRANA


Copyright (c) 2004-2008 PMQ SOFTWARE s.r.o.,  Všechna práva vyhrazena. |  DESETI-PRSTY.CZ  |  VSEMI-DESETI.CZ  | e-VTIPY.CZ  |